REKLAMACJE

Reklamacje w Dziale Rozliczeń

  każda reklamacja, jaka wpłynie do działu Rozliczeń jest szczegółowo
    rozpatrywana i analizowana. 
  jeśli istnieje potrzeba przeprowadzenia kontroli odczytu bądź inwentaryzacji
    grzejników nasz pracownik umawia się indywidualnie z lokatorem i sporządza
    protokół na okoliczność kontroli. 
  Protokół podpisany przez lokatora stanowi podstawę do analizy zasadności
    złożonej reklamacji.
  odpowiedź przekazywana jest lokatorowi za pośrednictwem Zarządcy budynku