PYTANIA I ODPOWIEDZI

Odpowiedzi na typowe pytania lokatorów

[nasze FAQ]

Co to jest zimne odparowanie?

Jest to parowanie dyfuzyjne czyli naturalne parowanie cieczy w sezonie pozagrzewczym w temperaturze pokojowej.
W związku z tym faktem fiolka w  podzielniku jest zawsze przepełniona ponad poziom „0”. Naddatek ten wystarcza na co najmniej 120 dni przy temperaturze cieczy pomiarowej 200C. Nie podnosi to kosztów ogrzewania mieszkania, gdyż do rozliczenia przyjmowana jest tylko ilość kresek odczytana poniżej poziomu „0”. 
W razie zauważenia przez lokatora w momencie rozpoczęcia nowego sezonu grzewczego  (dotyczy okresu rozliczeniowego sezonem grzewczym) zbyt dużego odparowania lokator zgłasza ten fakt do nas za pośrednictwem Administratora i fiolka po sprawdzeniu zostaje wymieniona. Zostaje sporządzony protokół na tą okoliczność.

Co to są współczynniki korekty położenia mieszkania?

Współczynniki te stosowane są w celu sprowadzenia wszystkich mieszkań w budynku do jednego, porównywalnego poziomu, jeśli chodzi o zapotrzebowanie cieplne tych mieszkań. Podstawa prawną do stosowania tych współczynników jest art.45a ustawy Prawo Energetyczne (zmiana ustawy z dnia 04.03.2005). Stosowanie współczynników korekcyjnych jest zalecane również przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL” w Warszawie. Istnieją trzy sposoby wyliczania współczynników korekcyjnych (patrz - metody doboru współczynników). Współczynniki korekcyjne ustalane są przed pierwszym rozliczeniem prze firmę rozliczeniową w porozumieniu z Zarządcą budynku.

Co to są współczynniki grzejnikowe?

Stosowanie tych współczynników ma na celu sprowadzenie wszystkich grzejników do jednego bazowego grzejnika i tym samym stworzenia możliwości porównywania ich. Współczynnik grzejnikowy jest wypadkową dwóch współczynników. Pierwszy z nich to współczynnik określany na podstawie wielkości grzejnika czyli jego mocy. Typ grzejnika ustalany jest na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji w dniu montażu. Dane o mocy grzewczej danego typu grzejnika otrzymujemy bezpośrednio od jego producenta w tabelach. Drugi to współczynnik zależny od typu grzejnika, tzw. Kc, który otrzymujemy od naszej firmy macierzystej Minol Messtechnik. Współczynnik ten określa strumień przenikania cieplnego z grzejnika do podzielnika i jest ściśle związany z typem grzejnika i danym typem podzielnika kosztów.
Współczynnik grzejnikowy określa się jako iloczyn współczynnika Kc i mocy cieplnej grzejnika podzielonej przez 1000. Współczynnik ten wylicza się dla każdego grzejnika.

Co to są koszty stałe i koszty zmienne?

Koszty stałe to opłaty za moc zamówioną, abonament, przesył oraz koszty pomieszczeń wspólnych, ogrzewanych a nieopomiarowanych (klatki schodowe, pralnie, piwnice), przeliczane są one w stosunku do powierzchni. Są to również koszty pomieszczeń w poszczególnych lokalach wyłączone z opomiarowania (np. łazienki).
Koszty zmienne liczone są na podstawie wskazań podzielników kosztów.


Jak wylicza się ceny jednostkowe kosztu stałego i zmiennego?

Cenę jednostkową kosztu stałego wylicza się dzieląc część kosztu ogrzewania przypadającą na koszt stały (np. 30%) przez sumę powierzchni wszystkich mieszkań opomiarowanych.
Cenę jednostki zużycia wylicza się dzieląc część kosztu ogrzewania, która przypada na koszty zmienne (np. 70%) przez sumę zużyć wszystkich lokatorów.

Jakie są zasady montażu podzielnika?

Podzielnik powinien być zamontowany w połowie długości grzejnika (jeśli nie ma takiej możliwości przesuwany jest w stronę zaworu) i w 1/4 licząc od góry wysokości grzejnika. W wyznaczonym miejscu powinien znajdować się środek podzielnika. Zasady montażu podzielników określone są w Polskiej Normie PN-EN 835 ustanowionej przez polski Komitet Normalizacyjny na podstawie norm europejskich i nie podlegają negocjacjom z lokatorami. W przypadku grzejnika dłuższego niż 2m montowane są dwa podzielniki, każdy w odległości 1/4 od końca grzejnika.

Jak wylicza się zużycie jednostek ciepła?

Jednostki zużycia wyliczamy mnożąc odczyty przez współczynnik grzejnikowy i przez  współczynnik korekcyjny.
 
Czy są możliwe odczyty po zakończeniu sezonu grzewczego, a wymiana fiolki przed następnym sezonem grzewczym?
 
Jest to możliwe. Takie rozwiązania są stosowane w praktyce. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, iż jest to dość kłopotliwy w realizacji pomysł i to zarówno dla nas jak i dla lokatorów. Wiąże się on z podwójnym wejściem do mieszkania, a także z dodatkową opłatą, którą musiałby ponieść lokator. Ponadto lokatorzy w momencie wyłączenia ogrzewania chcieliby być odczytani niemal natychmiast, natomiast do wymiany fiolki przed rozpoczęciem sezonu grzewczego nikt się nie spieszy. Zarządca budynku powinien zamieścić odpowiedni zapis w regulaminie „mobilizujący” lokatorów do obecności w lokalach podczas wymiany fiolek.
 Odczyty będą odbywały się corocznie po zakończeniu sezonu rozliczeniowego.
 
Jak postępuje się w przypadku odczytu dwuletniego?
 
W przypadku, gdy w poprzednim sezonie lokator był nieobecny i w rozliczeniu lokal został potraktowany jako nieodczytany, a bieżącym sezonie został odczytany , rozliczany jest z odczytów dwuletnich. Odczyt dzielimy na połowę i pomniejszamy o naddatek przewidziany na odparowanie letnie. Innym sposobem jest rozliczenie zużycia dwuletniego i pomniejszenie go o rozliczone już zużycie ryczałtowe w poprzednim sezonie rozliczeniowym. Decyzja o sposobie rozliczenia leży po stronie Zarządcy budynku.
 
Jak oblicza się lokal nieodczytany lub nieopomiarowany?
 
Sposób rozliczanie takiego lokalu jest uzgadniany z Zarządcą budynku i zapisany w regulaminie rozliczania. Lokal taki może być rozliczony w następujący sposób:
  ▪ koszty równe wniesionej przedpłacie,
  ▪
wg maksymalnego zużycia z budynku przeliczonego na powierzchnię,
  ▪ wg średniego zużycia z budynku przeliczonego na powierzchnię i ewentualnie
    powiększonego np. o 10%,
  ▪ wg stawki za 1m2 określonej przez Zarządcę,
  ▪ inny, określony przez Zarządcę.
Sposób rozliczania takich mieszkań powinien być zapisany w regulaminie rozliczania ciepła.
 
Co to jest Tabela Hgtc – tabela stopniodni?

W przypadku późniejszego montażu podzielnika kosztów w stosunku do innych lokatorów, jego wymiany w trakcie sezonu rozliczeniowego lub wymiany fiolki w podzielniku w trakcie sezonu rozliczeniowego odczyt  z podzielnika powiększa się o wartość wyliczoną wg tabeli Hgtc czyli wg stopniodni. Tabela ta określa dokładnie, dla każdego m-ca wielkość zużycia w promillach (przyjmując cały okres rozliczeniowy - 12 m-cy za 1000 promilli). Dzięki temu znając datę montażu lub wymiany fiolki jesteśmy w stanie wyliczyć odczyt (na podstawie odczytu z Karty Odczytu) za okres, w którym podzielnika nie było. Jest to konieczne, ponieważ wszyscy lokatorzy rozliczani są za ten sam okres i trzeba wziąć pod uwagę odczyt również za cały okres. W innym przypadku lokator, u którego nastąpił późniejszy montaż lub wymiana  fiolki byłby w sytuacji korzystniejszej niż pozostali mieszkańcy (jego odczyty byłyby mniejsze).
 
Jak wygląda sposób rozliczania przy braku grzejnika w pomieszczeniu?

  ▪ brak grzejnika, jeżeli występuje, obejmuje najczęściej te same pomieszczenia 
    w jednym pionie, wtedy koszty ogrzania tych pomieszczeń „wchodzą” w koszty
    stałe,
  ▪ może wystąpić sytuacja, że lokator sam zlikwidował (za zgodą Zarządcy)
    grzejnik w jednym z pomieszczeń, wtedy również nie rozliczamy takiego
    pomieszczenia, koszt jego ogrzania jest częścią kosztu stałego. Jeśli są
    opomiarowane wszystkie pomieszczenia, łącznie z łazienkami i kuchniami lokator
    likwidując grzejnik będzie musiał ogrzać to pomieszczenie ciepłem z innych
    pomieszczeń,
  ▪ jeśli lokator zlikwidował grzejnik bez zgody Zarządcy można lokatorowi wpisać
    średnie zużycie z pionu bądź z mieszkania, ale te kwestie będą ustalone z
    Zarządcą.
Sposób rozliczania takich pomieszczeń powinien być zapisany w regulaminie.