Usługi Serwisowe

Nasz serwis

 

Najczęściej zgłaszane usługi serwisowe przy podzielnikach kosztów c.o. to:


Przemontowanie podzielnika po wymianie grzejnika

Demontaż podzielnika po demontażu grzejnika


Jeżeli zdecydujecie się Państwo wymienić grzejnik w mieszkaniu, zdemontować go bądź dokonać jakichkolwiek zmian  w instalacji c.o. (np. dołożenie, odjęcie żeberek), należy zgłosić to zawsze do Administratora budynku i uzyskać jego zgodę na wykonanie prac.  Po uzyskaniu akceptacji Administratora, jeżeli na wymienianym / demontowanym grzejniku znajduje się podzielnik kosztów c.o, istnieje konieczność przemontowania lub demontażu podzielnika. Fakt ten należy zgłosić również do gestora budynku z podaniem adresu zamieszkania  i numeru telefonu kontaktowego. Po otrzymaniu zlecenia od Administracji, pracownik serwisu firmy Minol. skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia dogodnego terminu realizacji zlecenia i poinformowaniu o przybliżonych kosztach wykonania prac. Podczas wykonywania serwisu pracownik firmy Minol sporządzi odpowiedni protokół, który przechowywany będzie w dokumentacji działu rozliczeń naszej firmy.


Wykonanie odczytu pośredniego w przypadku zmiany lokatora - Kontrola odczytów

 

Jeżeli wykonane u Państwa w domu odczyty budzą wątpliwości, macie Państwo możliwość zlecenia kontroli prawidłowości ich wykonania. Zwracamy uwagę na fakt, że prawidłowość wykonania odczytów potwierdzacie Państwo corocznie na karcie odczytu, której kopie otrzymujecie. By uniknąć niedogodności, prosimy więc zawsze sprawdzić wartości odczytów w trakcie ich wykonywania przez pracowników firmy Minol. Jeżeli mimo to macie Państwo uwagi ,należy zgłosić to  do Administratora budynku z podaniem adresu zamieszkania  i numeru telefonu kontaktowego. Po otrzymaniu zlecenia od Administracji, pracownik serwisu firmy Minol. skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia dogodnego terminu realizacji zlecenia. Podczas wykonywania serwisu pracownik firmy Minol sporządzi odpowiedni protokół, który będzie podstawą do weryfikacji odczytów zawartych na karcie odczytu.  W zależności od tego czy zgłoszenia Państwa było uzasadnione , czy nie ,serwisant poinformuje Państwa o ewentualnych kosztach związanych z kontrolą odczytu.

 

 

Kontrola funkcjonowania podzielnika

Jeżeli wskazania zamontowanych u Państwa podzielników kosztów, budzą wątpliwości. należy zgłosić to  do Administratora budynku z podaniem adresu zamieszkania  i numeru telefonu kontaktowego. Po otrzymaniu zlecenia od Administracji, pracownik serwisu firmy Minol skontaktuje się z Państwem w celu umówienia się na skontrolowanie podzielników. By uniknąć nieuzasad-nionych kontroli, przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z zasadami pracy podzielników kosztów.

 

Mechaniczne uszkodzenie podzielnika

 

Jeżeli u Państwa w mieszkaniu dojdzie do uszkodzenia podzielnika kosztów  c.o., zerwania plomby , bądź uszkodzenia jakiekolwiek jego części prosimy natychmiast poinformować o tym gestora budynku  z podaniem w miarę możliwości przyczyny uszkodzenia podzielnika. Pracownik serwisu umówi się  z  Państwem, wymieni uszkodzony podzielnik bądź jego część, sporządzi protokół z wykonania usługi i poinformuje Państwa o kosztach z tym związanych.

Prosimy zawsze informować administratora o mechanicznych uszkodzeniach podzielników kosztów.

 

 


 

UWAGA :

 

Jeżeli personel firmy Minol stwierdzi mechaniczne uszkodzenie podzielnika lub jakiejkolwiek jego części, zerwanie plomb etc. w trakcie wykonywania odczytów, może skutkować to rozliczeniem w sposób określony w regulaminie Zarządcy.